Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2.Dag: kalenderdag;

3.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

4.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

5.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

6.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  • Naam: Chocolaterie Stam
  • Vestigingsadres: Ondernemingsweg 54a, Uithoorn
  • Telefoonnummer: 06-22946141
  • E-mailadres: info@dechocoladewebshop.nl / info@chocolateristam.nl
  • KvK-nummer: 34044832
  • BTW-nummer: NL122490885B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3) Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4) Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

5) Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod

1) Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2) Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4) Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinden van de overeenkomst.

5) Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs inclusief omzetbelasting

b) de kosten van verzending

c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

d) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst


Artikel 5 – De overeenkomst

1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3) Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

1) Gezien er door de ondernemer slechts voedingsmiddelen worden verkocht, geldt er geen herroepingsrecht.
Artikel 7 – De prijs

1) De in het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

2) De prijzen in de webshop kunnen afwijken van de prijzen in de winkel.

3) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 8 – Levering en uitvoering

1) De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3) De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uivoeren indien de betaling is ontvangen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan wordne uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4) In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 31 dagen na ontbinding, terugbetalen, met vermindering van eventuele transactiekosten.

5) De ondernemer heeft het recht de levering uit te stellen indien de buitentemperatuur de uitvoering van lid 1 hierboven belemmerd.
Artikel 9 – Betaling

1) De consument dient de verschuldigde bedragen via ideal, of per bankbetaling, te voldoen.

2) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Artikel 10 – Klachtenregeling

1) Klachten over de uitvoering van de overenkomst moeten binnen 3 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingedien bij de ondernemer, nadat de consument de producten heeft ontvangen.

2) De klacht wordt enkel in behandeling genomen, indien deze is ontvangen op het e-mail adres: info@chocolateriestam.nl.

3) Klachten omtrent beschadiging of worden niet in behandeling genomen bij producten waarbij staat aangeven dat het risico van beschadiging bij de consument ligt.

4) Lid 3 is eveneens van toepassing op producten waarbij het niet staat aangegeven, maar redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de kans op breekbaarheid bij transport duidelijk aanwezig is.

4) Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer de producten kosteloos vervangen. Geld wordt hierbij niet geretourneerd.